• Uw offerte lijst is leeg
Offerte wijzigen
menu

Algemene voorwaarden

 

Van:

G. Jacobs Sierbestrating
Laguitsebaan 49
4891 XR te Rijsbergen
Tel. : +31 (0)76-5962069

Download

 


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: nader te noemen G. Jacobs Sierbestrating
Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan G. Jacobs Sierbestrating een opdracht tot het 
verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), 
gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
Overeenkomst: de overeenkomst tussen G. Jacobs Sierbestrating en opdrachtgever.
Bescheiden: alle door opdrachtgever aan G. Jacobs Sierbestrating ter beschikking gestelde en/of alle 
in het kader van de uitvoering van de opdracht door G. Jacobs Sierbestrating vervaardigde goederen 
waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers.


Artikel 2 Algemeen 


2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere 
overeenkomst tussen G. Jacobs Sierbestrating en een opdrachtgever waarop G. Jacobs 
Sierbestrating deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met G. 
Jacobs Sierbestrating, waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
2.3 Opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit 
van het geven van een opdracht aan G. Jacobs Sierbestrating van welke aard ook, tenzij deze 
voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele 
verwijzing door opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het 
briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve 
werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
2.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende 
bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het 
overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor 
meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden 
verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 
toepassing. G. Jacobs Sierbestrating en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij indien 
en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt 
genomen.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 2 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes


3.1 Door G. Jacobs Sierbestrating gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 
dertig dagen, tenzij anders aangegeven. G. Jacobs Sierbestrating is slechts aan de offertes 
gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen 
wordt bevestigd.
3.2 Levertijden in offertes van de G. Jacobs Sierbestrating zijn indicatief en geven opdrachtgever
bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen. 
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen 
van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen 
aanbod is G. Jacobs Sierbestrating daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet 
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij G. Jacobs Sierbestrating anders 
aangeeft.
3.4 De opdrachtgever zal zorg dragen dat G. Jacobs Sierbestrating tijdig kan beschikken:
- over de voor de opzet van het werkbenodigde gegevens en goedkeuringen (zoals 
vergunningen, ontheffingen, KLIC meldingen, schoongrond verklaringen en 
beschikkingen, zonodig in overleg met G. Jacobs Sierbestrating.
 - het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd en/of geleverd.
- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of 
hulpmiddelen. Een samengestelde prijsopgave verplicht G. Jacobs Sierbestrating niet 
tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of 
medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. 
Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van 
bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt 
gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten G. Jacobs 
Sierbestrating niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de 
ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
3.6 Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de 
fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de 
opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af 
te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per 
eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.8 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van 
de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal G. Jacobs Sierbestrating
gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede 
verhogingen van andere tarieven, welke voor G. Jacobs Sierbestrating kostenverhogend zijn, 
aan opdrachtgever door te berekenen.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 3 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.
3.9 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan G. Jacobs 
Sierbestrating wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle 
daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan G. Jacobs Sierbestrating terug te 
zenden, bij gebreke waarvan G. Jacobs Sierbestrating het recht heeft de gemaakte kosten 
volledig door te berekenen.
 
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 G. Jacobs Sierbestrating verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten 
en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet 
verwezenlijken van het door opdrachtgever beoogde doel.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft G. Jacobs 
Sierbestrating het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan G. Jacobs Sierbestrating
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te 
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan G. 
Jacobs Sierbestrating worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst 
benodigde gegevens niet tijdig aan G. Jacobs Sierbestrating zijn verstrekt, heeft G. Jacobs 
Sierbestrating het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de 
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in 
rekening te brengen.
4.4 G. Jacobs Sierbestrating is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat G. 
Jacobs Sierbestrating is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan G. Jacobs 
Sierbestrating de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten 
tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 
goedgekeurd.
4.6 Indien door G. Jacobs Sierbestrating of door G. Jacobs Sierbestrating ingeschakelde derden in 
het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of 
een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de 
door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
4.7 Opdrachtgever vrijwaart G. Jacobs Sierbestrating voor eventuele aanspraken van derden, die 
in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever
toerekenbaar is.
4.8 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of 
ander kosten, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van 
overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, 
materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de 
door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale 
prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging 
plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende 
bedrijfsorganisatie. ©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 4 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.


Artikel 5 Levering


5.1 Levering geschiedt af magazijn van G. Jacobs Sierbestrating, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.
5.2 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat G. Jacobs Sierbestrating
deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de 
overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of 
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is G. Jacobs Sierbestrating gerechtigd de 
zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.
5.4 Indien de zaken worden bezorgd is G. Jacobs Sierbestrating gerechtigd eventuele 
bezorgkosten in rekening te brengen.
5.5 Indien G. Jacobs Sierbestrating gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van 
uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan G. 
Jacobs Sierbestrating ter beschikking heeft gesteld. 
5.6 Indien G. Jacobs Sierbestrating een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. 
Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een 
termijn dient opdrachtgever G. Jacobs Sierbestrating schriftelijk in gebreke te stellen.
5.7 G. Jacobs Sierbestrating is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij 
overeenkomst is afgeweken G. Jacobs Sierbestrating is gerechtigd het aldus geleverde 
afzonderlijk te factureren.
5.8 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan G. Jacobs 
Sierbestrating de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten 
tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 
goedgekeurd.


Artikel 6 Monsters en modellen


6.1 Is aan opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed 
slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden 
(o.a. maatvoering en kleur nuances).


Artikel 7 Onderzoek, reclames


7.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) 
onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het 
geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die 
daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
7.2 Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk 
aan G. Jacobs Sierbestrating te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren 
binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden 
gemeld.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 5 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.
7.3 Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot 
afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te 
retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van G. Jacobs 
Sierbestrating op de wijze zoals door G. Jacobs Sierbestrating aangegeven.
7.4 Bij levering is opdrachtgever verplicht het geleverde bij ontvangst te controleren en met 
ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is 
uitgevoerd.


Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst


8.1 Indien tijdens de uitvoering van een door G. Jacobs Sierbestrating aangenomen opdracht blijkt, 
dat tengevolge van aan G. Jacobs Sierbestrating onbekende omstandigheden of door 
overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft G. Jacobs Sierbestrating het recht te 
vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. 
De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen 
partijen worden verrekend, terwijl opdrachtgever gehouden is de door G. Jacobs Sierbestrating
reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
8.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de 
uitvoering daarvan, moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan G. Jacobs 
Sierbestrating ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is 
het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van opdrachtgever, tenzij 
deze wijzigingen schriftelijk door G. Jacobs Sierbestrating zijn bevestigd.
8.3 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden G. Jacobs Sierbestrating pas 
na schriftelijke acceptatie.
8.4 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het 
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. G. Jacobs Sierbestrating
zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.5 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 
consequenties heeft, zal G. Jacobs Sierbestrating opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
8.6 Indien een vast tarief is overeengekomen zal G. Jacobs Sierbestrating daarbij aangeven in 
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief 
tot gevolg heeft.
8.7 In afwijking van het hiervoor bepaalde zal G. Jacobs Sierbestrating geen meerkosten in 
rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden 
die aan haar kunnen worden toegerekend.


Artikel 9 Betaling


9.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of 
indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van G. Jacobs Sierbestrating
daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen 
vorderen. G. Jacobs Sierbestrating is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen 
betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de 
uitvoering van een opdracht te verlangen.
9.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, netto zonder enige 
aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 6 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.
9.3 Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum wordt toegestemd of 
indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag 
verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de 
verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt 
de wettelijke rente berekend.
9.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke G. Jacobs Sierbestrating moet 
maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten 
belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: 
éénhonderdenvijfentwintig Euro).
9.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door G. Jacobs Sierbestrating doet 
uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van G. Jacobs Sierbestrating uit deze 
transactie verkregen vordering(en) op derden aan G. Jacobs Sierbestrating cederen. 
Opdrachtgever verleent G. Jacobs Sierbestrating reeds nu voor als dan onherroepelijk 
volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
9.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, 
heeft G. Jacobs Sierbestrating het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen 
dat opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling ( bankgarantie), of een door G. Jacobs 
Sierbestrating te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.
9.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van 
opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op. 


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud/Copyright


10.1 Alle door G. Jacobs Sierbestrating geleverde zaken, blijven eigendom van G. Jacobs 
Sierbestrating totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met G. Jacobs 
Sierbestrating gesloten overeenkomsten zijn nagekomen.
10.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te 
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. G. Jacobs Sierbestrating blijft volledig 
eigenaar van de producten, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de Klant aan al 
hetgeen hij krachtens overeenkomst aan G. Jacobs Sierbestrating verschuldigd is of zal 
worden, heeft voldaan. 
10.3 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de 
beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten 
van G. Jacobs Sierbestrating, opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten 
onverwijld wordt opgeheven.
10.4 Door G. Jacobs Sierbestrating geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel 
bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale 
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.5 Voor het geval dat G. Jacobs Sierbestrating zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten 
wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare 
toestemming aan G. Jacobs Sierbestrating of door deze aan te wijzen derden om al die 
plaatsen te betreden waar de eigendommen van G. Jacobs Sierbestrating zich bevinden en die 
zaken mede terug te nemen.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 7 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.
10.6 Het is G. Jacobs toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door 
derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.
10.7 G. Jacobs behoudt het auteurrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte 
adviezen, ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een 
opdracht geeft.
10.8 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde adviezen, ontwerpen, documentatie, tekeningen, 
schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze 
dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op 
welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen 
beschikken.
10.9 Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van G. Jacobs of 
getoond op de website van G. Jacobs worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering 
van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van G. 
Jacobs een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, 
tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. 
De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder 
begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan 
G. Jacobs voorbehouden.


Artikel 11 Garantie


11.1 G. Jacobs Sierbestrating garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke 
eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
11.2 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering. 
11.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal G. Jacobs Sierbestrating de 
zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze 
niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar 
keuze van G. Jacobs Sierbestrating, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van 
vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan G. Jacobs 
Sierbestrating te retourneren en de eigendom aan G. Jacobs Sierbestrating te verschaffen. 
11.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van 
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van G. 
Jacobs Sierbestrating, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel 
trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de 
zaak niet bestemd is.
11.5 Indien de door G. Jacobs Sierbestrating verstrekte garantie een zaak betreft die door een 
derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er 
voor wordt verstrekt. 
11.6 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.
G. Jacobs Sierbestrating is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf en/of telfouten en/of 
onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de 
gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen 
geldt de uitleg van G. Jacobs Sierbestrating als bindend.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 8 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.
11.7 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele 
geleverde prestatie.
11.8 Opdrachtgever zal alle door G. Jacobs Sierbestrating voor onderzoek van de klacht gewenste 
medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, 
telefoonnummers en/of door G. Jacobs Sierbestrating in de gelegenheid te stellen ter plaatse, 
of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in 
te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
11.9 Indien G. Jacobs Sierbestrating een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus 
hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij opdrachtgever alsnog een in onderling overleg 
vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal 
opdrachtgever op verzoek van G. Jacobs Sierbestrating de ondeugdelijk bevonden goederen 
franco aan haar retourneren.
11.10 G. Jacobs Sierbestrating aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt 
door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel 
door van buiten komende oorzaken.
11.11 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft G. Jacobs Sierbestrating niet, 
met name zal G. Jacobs Sierbestrating in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of 
indirecte schade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet, met juiste of niet 
tijdige uitvoering van de opdracht.
11.12 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de 
betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van die of andere 
werkzaamheden/leveranties niet op.
11.13 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring
van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid 
beschouwd.
11.14 G. Jacobs Sierbestrating verstrekt onder normale omstandige op het geleverde zes maanden 
garantie, tenzij anders overeengekomen, indien de het geleverde een zaak betreft die door een 
derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot de door producent verstrekt garantie.
11.15 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot 
een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan 
met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 9 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.
11.16 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbindingen van een 
overeenkomst kunnen vorderen.
Uitsluitingen van garanties
De garantie is niet van toepassing:
Indien er gebreken en/of schade ontstaat door:
a. onjuist onderhoud
b. onjuist gebruik
c. moedwillige nalatigheid
d. storm (= wind met grotere windsnelheid dan 26 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, 
natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak.
e. abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve 
atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën.
f. zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water.
g. buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat.
h. gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies 
van samenhang van de ondergrond.


Artikel 12 Opschorting en ontbinding


12.1 G. Jacobs Sierbestrating is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst G. Jacobs Sierbestrating ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet 
zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts 
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor 
zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen 
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid 
uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot 
opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
12.2 Voorts is G. Jacobs Sierbestrating bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd 
dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van G. Jacobs Sierbestrating op 
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien G. Jacobs Sierbestrating de nakoming van de 
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 10 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.
12.4 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met G. Jacobs Sierbestrating
voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht 
of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of 
heeft achtergehouden, heeft G. Jacobs Sierbestrating het recht de nakoming van alle 
verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met 
opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een 
ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op 
schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan G. Jacobs Sierbestrating verschuldigd is, 
wordt terstond opeisbaar.
12.5 Indien G. Jacobs Sierbestrating goederen of gegevens (al dan niet door G. Jacobs 
Sierbestrating vervaardigd of samengesteld) van opdrachtgever onder zich heeft, is zij 
gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die G. Jacobs 
Sierbestrating gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, 
ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen 
goederen/gegevens van opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij 
opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie 
heeft G. Jacobs Sierbestrating ook in geval opdrachtgever in staat van faillissement komt te 
verkeren.


Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken


13.1 Indien G. Jacobs Sierbestrating aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst 
zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14 
dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien 
opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn 
rekening.
13.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in 
gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft G. Jacobs Sierbestrating het recht 
de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op 
opdrachtgever te verhalen.


Artikel 14 Aansprakelijkheid


14.1 G. Jacobs Sierbestrating draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook 
genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove 
schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval van aansprakelijkheid is G. Jacobs 
Sierbestrating nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het 
factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel 
daarvan. In geval G. Jacobs Sierbestrating voor de betreffende schade is verzekerd, is haar 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar 
zal worden uitgekeerd krachtens de polissen (bijvoorbeeld de WA-bedrijfspolis).
14.2 Opdrachtgever is gehouden G. Jacobs Sierbestrating schadeloos te stellen voor en te vrijwaren 
van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen G. Jacobs Sierbestrating instelt 
terzake van schade ontstaan door of met de door G. Jacobs Sierbestrating geleverde diensten. 
14.3 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of 
rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de 
nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 11 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.
14.4 G. Jacobs Sierbestrating behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en 
derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld 
Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan G. Jacobs Sierbestrating niet 
instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door 
opdrachtgever geleden of te lijden schade is G. Jacobs Sierbestrating niet aansprakelijk.
14.5 Adviezen worden door G. Jacobs Sierbestrating naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, 
doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect 
voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
14.6 Evenmin aanvaardt G. Jacobs Sierbestrating enige aansprakelijkheid voor fouten of 
onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte 
gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk 
aan G. Jacobs Sierbestrating zijn verteld of ter hand gesteld. 
14.7 In geen geval zal G. Jacobs Sierbestrating verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte 
schade, ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te 
bewijzen.
14.8 G. Jacobs Sierbestrating is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit 
gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever. G. 
Jacobs Sierbestrating verplicht opdrachtgever bij het verstrekken van een opdracht een KLIC 
melding te doen, bij het falen van de juiste gegevens in de desbetreffende KLIC melding 
aanvaardt G. Jacobs Sierbestrating geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan kabels en 
leidingen en de daar uit voortvloeiende kosten.
14.9 G. Jacobs Sierbestrating aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond,
verborgen asbest en/of andere chemicaliën, b.v. olielekkage, veroorzaakt door 
graafwerkzaamheden, waarbij oude olievaten bloot komen of door lekkage van de machines 
zelf, tevens aanvaardt G. Jacobs Sierbestrating geen enkele aansprakelijkheid voor 
waterverontreiniging veroorzaakt door hiervoor genoemde, hetzij bij het aannemen, uitvoeren 
of uitbesteden van werken.
14.10 G. Jacobs Sierbestrating aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond en/of 
ander zins van door derden geleverde ondeugdelijke goederen.
14.11 G. Jacobs Sierbestrating aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wit uitslaande 
materialen veroorzaakt door salpeterzuur.
14.12 G. Jacobs Sierbestrating staat niet in voor gebreken die na oplevering van de goederen zijn 
ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid.


Artikel 15 Risico-overgang


15.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst 
zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of 
feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door 
opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 12 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.


Artikel 16 Overmacht


16.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van opdrachtgever of door 
overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht G. Jacobs Sierbestrating
over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor 
de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan G. Jacobs Sierbestrating ter voldoen.
16.2 De met G. Jacobs Sierbestrating overeengekomen termijnen zijn door opdrachtgever nimmer 
als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen.
16.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer 
verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, zoals wind en vorst, 
oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in 
het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door 
openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, 
optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen 
van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan G. Jacobs 
Sierbestrating door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van 
herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de 
uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan G. Jacobs 
Sierbestrating van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat 
opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan 
doen gelden.
16.4 Ingeval van overmacht zal G. Jacobs Sierbestrating daarvan onverwijld mededeling doen aan 
opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van 
opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is 
opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits opdrachtgever
hiervan schriftelijk aan G. Jacobs Sierbestrating kennis geeft. Onverminderd het recht van G. 
Jacobs Sierbestrating om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de 
desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren.
opdrachtgever kan vorderen dat G. Jacobs Sierbestrating omgaand uitspraak doet of zij al dan 
niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan G. 
Jacobs Sierbestrating het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden. 


Artikel 17 Aanvullende voorwaarden


17.1 De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en 
gas kosteloos ter beschikking te stellen, tenzij anders is overeengekomen.
17.2 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te 
verrichte werkzaamheden, tevens moet er zorg gedragen worden voor een goede 
bereikbaarheid voor onze machines en/of drijvend materieel.
17.3 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de aanwezigheid van ongedierte 
en de daar uit voort vloeiende schades.
17.4 G. Jacobs Sierbestrating aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verzakkingen, alsmede 
trilschade, anders dan door eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.
17.5 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen b.v. kap en/of 
snoeivergunningen en tevens alle voorzieningen t.b.v. verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 13 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.
17.6 Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong 
en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt 
verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de klant kunnen 
worden geëist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de bedrijfstak van de 
steenbewerking aangenomen en kan in geen geval rede geven tot enige klacht. Op 
maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor refereren we naar de 
Europese normen (NEN-NORMEN).
17.7 Indien G. Jacobs Sierbestrating werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient 
opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van 
afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van 
restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 18 Verhuur


Onderwerp van de overeenkomst
18.1 G. Jacobs Sierbestrating verbindt zich tegenover huurder in de individuele huurovereenkomst, 
waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, het nader omschreven object, hierna genoemd het 
gehuurde, aan huurder in huur af te staan gelijk de huurder zich verbindt het gehuurde in huur 
te aanvaarden. G. Jacobs Sierbestrating draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de 
eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
18.2 De huurprijs wordt berekend per kalendermaand waarbij een gedeelte van een week, c.q. dag
en/of dag in aanmerking wordt genomen en voorts met inachtneming van de in artikel 13.7 
vermelde minimum termijn.
18.3 De verhuurder behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. 
De verhuurder zal huurder hiervan schriftelijk in kennis stellen. Indien huurder niet akkoord 
gaat met de wijziging zal huurder dit kenbaar moeten maken en wel binnen 48 uur na 
ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige kennisgeving van 
de zijde van de huurder uitblijft, wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen. 
18.4 Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten of belastingen die terzake van of in 
verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet 
beperkt tot precariorechten en legeskosten.
18.5 Benevens de huurprijs zijn voorts voor rekening van de huurder: de kosten van brandstof, 
smeermiddelen, olie etc. het transport en de plaatsing van het gehuurde, waaronder begrepen 
de kosten van eventuele benodigde kranen, heftrucks en ander materieel nodig voor 
bedoeld(e) transport c.q. plaatsing. Voor zover van toepassing geldt ten aanzien van de in dit 
lid genoemde kosten, het bedoelde in 13.23 t/m 13.26 van deze voorwaarden.
Duur van de huurovereenkomst
18.6 De huur vangt aan op de dag waarop het materieel het terrein van de verhuurder verlaat en 
eindigt op de dag van teruglevering op het terrein van de verhuurder.
18.7 De minimale huurperiode bedraagt één dag.
18.8 Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branche gebonden vakantie etc., 
gedurende welke periode de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij 
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 14 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.
18.9 Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van de 
verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparatie die het gevolg zijn van nalatigheid van 
huurder worden eveneens onder de huurperiode begrepen.
Aflevering
18.10 De huurder is verplicht de verhuurder tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies te doen 
toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de huurder voor voldoende losfaciliteiten 
zorgdragen. In het algemeen zal de huurder al het mogelijke doen om te bereiken dat het 
materieel onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de huurder zijn 
verplichtingen als in dit lid bedoeld niet tijdig en behoorlijk nakomt en als gevolg daarvan 
vertraging optreedt, geldt dit als een vertraging in de zin van artikel 13.9.
18.11 De huurder heeft het recht het materieel voor transport te inspecteren of te laten keuren. 
Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het materieel in goede 
staat van onderhoud en gebruiksgereed te hebben ontvangen.
18.11 Transport van het materieel geschiedt voor risico van de verhuurder voor zover het door de 
verhuurder wordt verzorgd. In alle andere gevallen voor risico van de huurder. Het risico van 
het gehuurde gaat op de huurder over op het moment waarop het gehuurde is afgeleverd op 
het bedrijfsterrein en/of bouwlocatie van de huurder, dan wel door de huurder aangegeven 
locatie. 
18.13 De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en te 
onderhouden.
18.13 Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders 
dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De kosten van de na de 
vermelde toestemming aangebrachte wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor 
rekening van de huurder. De huurder kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding 
van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de 
wijziging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist de verhuurder of hij 
de door de huurder aangebrachte wijzigingen en/of aanpassingen verwijdert wenst, dan wel op 
de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de huurder het gehuurde in de staat 
terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huur bevond. De daarmee gepaard gaande 
kosten zijn voor rekening van de huurder.
18.15 Defecten aan het materieel alsmede schade of verlies dienen onverwijld schriftelijk aan de 
verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Alle hieruit voortvloeiende 
kosten zijn voor rekening van huurder.
18.16 Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door G. Jacobs Sierbestrating. Alle hieruit 
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van huurder.
18.17 G. Jacobs Sierbestrating is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en 
de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te 
zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 15 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.
Teruglevering
18.18 Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde stickervrij en in goede 
staat in te leveren.
18.19 Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn. 
Eventuele kosten van onder meer vermissing, reiniging en herstel, die nodig zijn om het 
gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de huurder was ontvangen, komen voor 
rekening van de huurder.
18.20 Huurder verplicht zich om in de afvalcontainers geen vervuilde grond, asbest en/of andere 
chemicaliën te deponeren, alsmede het maximale toelaatbare gewicht te overschrijden bij het 
ingebreke blijven zal eventuele schade op huurder worden verhaald. 
18.21 Bijoverschrijding van het maximale toelaatbare gewicht en de daaruit ontstane schade aan 
het wegdek c.q. bestrating zal de schade hieraan/hierdoor op de verhuurder worden verhaald, 
tenzij anders is overeengekomen.
18.22 Bij vandalisme aan het gehuurde is de huurder verplicht alles in het werk te stellen om de 
vandaal te achterhalen.
Transport 
18.23 Transport, voorzover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht 
van de verhuurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
18.24 Transportkosten zijn geheel voor rekening van de huurder. Tarieven zijn gebaseerd op de 
reistijd inclusief het laden en lossen van de wagen die het materieel aflevert.
18.25 Eventuele vertraging door schuld van de huurder (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de 
huurder. Deze worden als meerkosten transport doorberekend, tenzij anders overeengekomen.
18.26 Transportkosten worden altijd van tevoren afgesproken, eventuele kraankosten zijn altijd voor 
rekening van de huurder tenzij anders overeengekomen.
Verzekering
18.27 Huurder zal voor een all-risk verzekering (op basis van nieuwwaarde) van het gehuurde 
zorgdragen. Indien het materieel verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, zal de huurder 
de nieuwwaarde (vervangingswaarde) vergoeden, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.
Eigendom van het gehuurde
18.28 Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan 
derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de huurder mitsdien evenmin 
toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel alsdan niet tegen 
betaling aan derden ten gebruiken af te staan. 
18.29 In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien 
gegronde vrees bestaat dat, dat zal geschieden, dient de huurder dit onverwijld aan de 
verhuurder te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen, dat 
het gehuurde eigendom is van de verhuurder.©Balans Juridisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden van G. Jacobs Sierbestrating Pagina 16 van 16
Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.
18.30 Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de 
verhuurder en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk 
wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
18.31 De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd 
beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich 
voordoen van het enkele feit, dat huurder in staat van faillissement wordt verklaard, 
surseance van betaling krijgt, onder curatele of bewind wordt geplaatst, zijn/haar 
schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, bodembeslag wordt gelegd namens de 
ontvanger der belastingen, dan wel anderszins het beheer over zijn/haar vermogen verliest.


Artikel 19 Geschillen


19.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
19.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de 
Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende 
en rechtsprekende lichamen. 


Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden


20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Alkmaar. 
20.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de 
Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
20.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde 
van het totstandkomen van de overeenkomst